Cải tạo hệ thống xử lý nước thải xi mạ 10 m3/ngày.đêm của Chi nhánh công ty TNHH Vĩ Lâm

Cải tạo hệ thống xử lý nước thải xi mạ 10 m3/ngày.đêm của Chi nhánh công ty TNHH Vĩ Lâm

Hệ thống xử lý - vy lam

 Chủ đầu tư CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VĨ LÂM
 Địa điểm thực hiện KCN Nam Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
 Dự án Cải tạo hệ thống xử lý nước thải xi mạ
 Công suất 10 m3/ngày.đêm
 Tiêu chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B