Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm

  • Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm

    Thông tư số 15/2016/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH

    Aug 06, 2020