Cải tạo hệ thống xử lý nước thải sản xuất bún gạo 100 m3/ngày.đêm - Công ty TNHH Jimmy Food

Cải tạo hệ thống xử lý nước thải sản xuất bún gạo 100 m3/ngày.đêm - Công ty TNHH Jimmy Food

Hệ thống xử lý - Jimmy Food (1)

 Chủ đầu tư CÔNG TY TNHH JIMMY FOOD
 Địa điểm thực hiện KCN Bàu Bàng, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương
 Dự án Cải tạo hệ thống xử lý nước thải sản xuất bún gạo
 Công suất 100 m3/ngày.đêm
 Tiêu chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B