Hệ thống xử lý nước thải chế biến cà phê Arabica 200 m3/ngày.đêm - Công ty cổ phần Phúc Sinh Sơn La

Hệ thống xử lý nước thải chế biến cà phê Arabica 200 m3/ngày.đêm - Công ty cổ phần Phúc Sinh Sơn La

Hệ thống xử lý - phuc sinh son la

 Chủ đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC SINH SƠN LA
 Địa điểm thực hiện Xã Chiềng Mung, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La
 Dự án Hệ thống xử lý nước thải đối với công nghệ chế biến ướt cà phê Arabica
 Công suất 200 m3/ngày.đêm
 Tiêu chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B