Hệ thống xử lý nước thải chế biến cà phê Rubusta 100 m3/ngày.đêm - Công ty cổ phần Phúc Sinh Đắk Lắk

Hệ thống xử lý nước thải chế biến cà phê Rubusta 100 m3/ngày.đêm - Công ty cổ phần Phúc Sinh Đắk Lắk

Hệ thống xử lý - phuc sinh dak lak

 Chủ đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC SINH ĐẮK LẮK
 Địa điểm thực hiện Xã Cư Bao, Tx Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk
 Dự án Hệ thống xử lý nước thải đối với công nghệ chế biến ướt cà phê Rubusta
 Công suất 100 m3/ngày.đêm
 Tiêu chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT, Cột A