Hệ thống xử lý nước thải dược 70 m3/ngày.đêm - Công ty TNHH ADC

Hệ thống xử lý nước thải dược 70 m3/ngày.đêm - Công ty TNHH ADC

 Hệ thống xử lý-1

 Chủ đầu tư  CÔNG TY TNHH ADC
 Địa điểm thực hiện P. Long Hưng, Q. Ô Môn, Tp. Cần Thơ
 Dự án Hệ thống xử lý nước thải dược
 Công suất 70 m3/ngày.đêm
 Tiêu chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT, Cột A