Hệ thống xử lý nước thải in keo 2 m3/ngày.đêm - Công ty TNHH Diamond Việt Nam

Hệ thống xử lý nước thải in keo 2 m3/ngày.đêm - Công ty TNHH Diamond Việt Nam

Hệ thống xử lý-1

 Chủ đầu tư  CÔNG TY TNHH DIAMOND VIỆT NAM
 Địa điểm thực hiện KCN Mỹ Phước, P. Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, tình Bình Dương
 Dự án Hệ thống xử lý nước thải in keo
 Công suất 2 m3/ngày.đêm
 Tiêu chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B