Hệ thống xử lý nước thải sản xuất bún gạo 30 m3/ngày.đêm - Công ty TNHH MHY Việt Nam

Hệ thống xử lý nước thải sản xuất bún gạo 30 m3/ngày.đêm - Công ty TNHH MHY Việt Nam

Hệ thống xử lý nước thải sản xuất bún gạo 30 m3_ngày.đêm (1)

 Chủ đầu tư CÔNG TY TNHH MHY VIỆT NAM
 Địa điểm thực hiện KCN Sóng Thần 2, Tx Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
 Dự án Hệ thống xử lý nước thải sản xuất bún gạo
 Công suất 30 m3/ngày.đêm
 Tiêu chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B