Hệ thống xử lý nước thải sản xuất gạch men 10 m3/ngày.đêm - Công ty cổ phần Viticella

Hệ thống xử lý nước thải sản xuất gạch men 10 m3/ngày.đêm - Công ty cổ phần Viticella

 Hệ thống xử lý nước thải sản xuất gạch men 10 m3_ngày.đêm (1)

 Chủ đầu tư  CÔNG TY CỔ PHẦN VITICELLA
 Địa điểm thực hiện Xã Thành Tâm, Huyện Chơn Thành, Bình Phước
 Dự án Hệ thống xử lý nước thải sản xuất gạch men
 Công suất 10 m3/ngày.đêm
 Tiêu chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT, Cột A