Hệ thống xử lý nước thải sản xuất xe đạp 120m3/ngày.đêm - Công ty TNHH SR Suntour (Việt Nam)

Hệ thống xử lý nước thải sản xuất xe đạp 120m3/ngày.đêm - Công ty TNHH SR Suntour (Việt Nam)

 Hệ thống xử lý-1

 Chủ đầu tư  CÔNG TY TNHH SR SUNTOUR (VIỆT NAM)
 Địa điểm thực hiện KCN Singapore Ascendas-Protrade, xã An Tây, Tx. Bến Cát, tỉnh Bình Dương
 Dự án Hệ thống xử lý nước thải sản xuất xe đạp
 Công suất Giai đoạn 1: 64m3/ngày.đêm
 Giai đoạn 2: 120m3/ngày.đêm
 Tiêu chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B