Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và sản xuất 10 m3/ngày.đêm - Công ty TNHH Phú An

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và sản xuất 10 m3/ngày.đêm - Công ty TNHH Phú An

Hệ thống xử lý-1

 Chủ đầu tư  CÔNG TY TNHH PHÚ AN
 Địa điểm thực hiện KSX Bình Chuẩn, P. Bình Chuẩn, Tx. Thuận An, T. Bình Dương
 Dự án Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và sản xuất
 Công suất 10 m3/ngày.đêm
 Tiêu chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT, Cột A