Hồ sơ môi trường

 • Hồ sơ môi trường

  Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước

  Feb 25, 2020

 • Hồ sơ môi trường

  Nhập khẩu phế liệu

  Feb 25, 2020

 • Hồ sơ môi trường

  Hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường

  Feb 25, 2020

 • Hồ sơ môi trường

  Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường

  Feb 25, 2020

 • Hồ sơ môi trường

  Báo cáo đánh giá tác động môi trường

  Feb 25, 2020