Hồ sơ môi trường

 • Hồ sơ môi trường

  Báo cáo tình hình sử dụng nước dưới đất

  Feb 25, 2020

 • Hồ sơ môi trường

  Giấy phép khai thác nước dưới đất

  Feb 25, 2020

 • Hồ sơ môi trường

  Báo cáo chất thải nguy hại

  Feb 25, 2020

 • Hồ sơ môi trường

  Phương án bảo vệ môi trường

  Feb 24, 2020