Dự án thực hiện

  • Dự án thực hiện

    Cải tạo hệ thống xử lý nước thải xi mạ 10 m3/ngày.đêm của Chi nhánh công ty TNHH Vỹ Lâm

    Feb 26, 2020

  • Dự án thực hiện

    Hệ thống xử lý nước thải sản xuất bún gạo 30 m3/ngày.đêm - Công ty TNHH MHY Việt Nam

    Feb 26, 2020