Dự án thực hiện

 • Dự án thực hiện

  Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và sản xuất 10 m3/ngày.đêm - Công ty TNHH Phú An

  Feb 26, 2020

 • Dự án thực hiện

  Hệ thống xử lý nước thải in keo 1 m3/ngày.đêm - Công ty TNHH Diamond Việt Nam

  Feb 26, 2020

 • Dự án thực hiện

  Hệ thống xử lý nước thải dược 70 m3/ngày.đêm - Công ty TNHH ADC

  Feb 26, 2020

 • Dự án thực hiện

  Hệ thống xử lý nước thải sản xuất gạch men 10 m3/ngày.đêm - Công ty cổ phần Viticella

  Feb 26, 2020

 • Dự án thực hiện

  Hệ thống xử lý nước thải sản xuất xe đạp 120m3/ngày.đêm - Công ty TNHH SR Suntour (Việt Nam)

  Feb 26, 2020